Juridische vermeldingen & AVG

Definities

Klant: elke professioneel of natuurlijk persoon die bekwaam is in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de onderwerp van deze algemene voorwaarden bezoekt.

Diensten en services: https://www.equidee-design.com/ stelt de klanten ter beschikking:

Inhoud: Het geheel van elementen die de informatie vormen die op de Site aanwezig is, met name teksten – afbeeldingen – video’s.

Klantinformatie: Hierna te noemen “Informatie (s)” die overeenkomen met alle persoonsgegevens die door https://www.equidee-design.com/ kunnen worden bewaard voor het beheer van uw account, het beheer van de klantrelatie en voor analyse- en statistische doeleinden.

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met de hierboven genoemde site.

Persoonlijke gegevens: “Informatie die in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie van de natuurlijke personen mogelijk maakt aan wie zij van toepassing zijn” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De termen “persoonsgegevens”, “betrokkene”, “onderaannemer” en “gevoelige gegevens” hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679)

1. Presentatie van de website.

Op grond van artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 inzake vertrouwen in de digitale economie, worden gebruikers van de website https://www.equidee-design.com/ geïdentificeerd als de verschillende betrokkenen bij de totstandbrenging en monitoring ervan:

Eigenaar: SAS EQUIDEE DESIGN Maatschappelijk kapitaal van 3000 € BTW-nummer: FR 22901773275 – 29 rue du Tilleul 59150 Wattrelos FR

Uitgever: Marije Sassen – contact@equidee-design.com

De uitgever is een natuurlijke persoon of rechtspersoon.

Webmaster: Marije Sassen – contact@equidee-design.com

Host: 02SWITCH – 222 Bd Gustave Flaubert 63000 Clermont-Ferrand 04 44 44 60 40

Functionaris voor gegevensbescherming: Marije Sassen – contact@equidee-design.com

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten.

De Site vormt een intellectuele schepping die wordt beschermd door de bepalingen van het Intellectuele Eigendomsrecht en de toepasselijke Internationale Reglementen. De klant kan op geen enkele manier het geheel of een deel van de elementen of werken van de Site hergebruiken, overdragen of exploiteren voor zijn eigen rekening.

Het gebruik van de website https://www.equidee-design.com/ impliceert de volledige en onvoorwaardelijke acceptatie van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, dus gebruikers van de site https://www.equidee-design.com/ worden uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Onderbrekingen vanwege technisch onderhoud kunnen echter worden besloten door https://www.equidee-design.com/, die dan zal proberen de gebruikers vooraf de data en tijden van de ingreep mede te delen. De website https://www.equidee-design.com/ wordt regelmatig bijgewerkt door de verantwoordelijke van https://www.equidee-design.com/. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn echter bindend voor de gebruiker, die wordt uitgenodigd om ze zo vaak mogelijk te raadplegen om op de hoogte te blijven.

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

De website https://www.equidee-design.com/ heeft tot doel informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf. https://www.equidee-design.com/ streeft ernaar om op de site https://www.equidee-design.com/ zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Het kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, hetzij door zijn toedoen of door derden die hem deze informatie verstrekken.

Alle informatie die op de site https://www.equidee-design.com/ wordt vermeld, is indicatief en kan worden gewijzigd. Bovendien zijn de gegevens op de site https://www.equidee-design.com/ niet volledig. Ze worden verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds de publicatie ervan.

4. Contractuele beperkingen met betrekking tot technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade als gevolg van het gebruik van de website. Bovendien verbindt de gebruiker zich ertoe om de website te bezoeken met recente apparatuur, vrij van virussen en met een up-to-date moderne browser. De website https://www.equidee-design.com/ wordt gehost door een provider op het grondgebied van de Europese Unie overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679)

Het doel is om een dienst te leveren die het beste toegankelijkheidspercentage garandeert. De hostingprovider garandeert de continuïteit van zijn dienst 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Hij behoudt zich echter het recht voor om de hostingdienst voor de kortst mogelijke duur te onderbreken, met name voor onderhoud, verbetering van zijn infrastructuur, uitval van zijn infrastructuur of als de Diensten en Services een als abnormaal beschouwd verkeer genereren.

https://www.equidee-design.com/ en de hostingprovider kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storing van het internetnetwerk, telefoonlijnen of computer- en telecommunicatieapparatuur, met name als gevolg van overbelasting van het netwerk waardoor de toegang tot de server wordt voorkomen.

5. Intellectuele eigendom en inbreuk op het auteursrecht.

https://www.equidee-design.com/ is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en heeft de gebruiksrechten op alle toegankelijke elementen op de website, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, video’s, pictogrammen en geluiden. Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de website, ongeacht de gebruikte methode of procedure, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van: https://www.equidee-design.com/.

Elk ongeoorloofd gebruik van de website of een van de elementen die erin zijn opgenomen, wordt beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Intellectuele Eigendomswet.

6. Beperkingen van aansprakelijkheid.

https://www.equidee-design.com/ treedt op als uitgever van de website. https://www.equidee-design.com/ is verantwoordelijk voor de kwaliteit en juistheid van de inhoud die zij publiceert.

https://www.equidee-design.com/ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker, bij het gebruik van de website https://www.equidee-design.com/, en die voortvloeit uit het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties zoals vermeld in punt 4, of vanwege het optreden van een bug of een onverenigbaarheid.

https://www.equidee-design.com/ kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals bijvoorbeeld verlies van markt of kans) als gevolg van het gebruik van de website https://www.equidee-design.com/. Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in het contactgedeelte) zijn beschikbaar voor gebruikers. https://www.equidee-design.com/ behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling alle inhoud die in deze ruimte is geplaatst en die in strijd is met de Franse wetgeving, met name met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, te verwijderen. Indien nodig behoudt https://www.equidee-design.com/ zich ook het recht voor om de civiele en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in het gedrang te brengen, met name in geval van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschappen, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto…).

7. Beheer van persoonlijke gegevens.

De klant wordt geïnformeerd over de voorschriften met betrekking tot marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor vertrouwen in de digitale economie, de wet Informatica en Vrijheden van 6 augustus 2004, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679).

7.1 Verantwoordelijken voor de verzameling van persoonsgegevens Voor Persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de aanmaak van het persoonlijke account van de Gebruiker en zijn navigatie op de Site, is de verantwoordelijke voor de verwerking van Persoonsgegevens: EQUIDEE DESIGN. https://www.equidee-design.com/ wordt vertegenwoordigd door EQUIDEE DESIGN SAS, zijn wettelijke vertegenwoordiger

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens die hij verzamelt, verbindt https://www.equidee-design.com/ zich ertoe zich te houden aan de wettelijke bepalingen. Het is met name de taak van de Klant om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, zijn prospects en klanten vanaf de verzameling van hun toestemmingen te voorzien van volledige informatie over de verwerking van hun persoonsgegevens en een register van de verwerkingen bij te houden dat overeenkomt met de realiteit. Telkens wanneer https://www.equidee-design.com/ Persoonsgegevens verwerkt, neemt https://www.equidee-design.com/ alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens nauwkeurig en relevant zijn met betrekking tot de doeleinden waarvoor https://www.equidee-design.com/ ze verwerkt.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens https://www.equidee-design.com/ kan alle of een deel van de gegevens verwerken:

om navigatie op de Site mogelijk te maken en de prestaties en diensten die door de gebruiker zijn besteld te beheren en te traceren: inloggegevens en gebruik van de Site, facturering, ordergeschiedenis, enz. om fraude op internet te voorkomen en te bestrijden (spam, hacking…): gebruikte computerapparatuur voor navigatie, IP-adres, wachtwoord (gehasht) om de navigatie op de Site te verbeteren: inloggegevens en gebruik om optionele tevredenheidsonderzoeken uit te voeren op https://www.equidee-design.com/: e-mailadres om communicatiecampagnes uit te voeren (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres https://www.equidee-design.com/ verhandelt de persoonlijke gegevens van de gebruikers niet, dus deze worden uitsluitend gebruikt uit noodzaak of voor statistische en analytische doeleinden.

7.3 Recht op toegang, rectificatie en verzet Overeenkomstig de geldende Europese regelgeving hebben gebruikers van https://www.equidee-design.com/ de volgende rechten:

recht op toegang (artikel 15 AVG) en rectificatie (artikel 16 AVG), bijwerking, voltooiing van de gegevens van de gebruikers recht op vergrendeling of verwijdering van persoonsgegevens van gebruikers (artikel 17 van de AVG), wanneer ze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn, of waarvan de verzameling, het gebruik, de communicatie of de opslag verboden is recht om te allen tijde toestemming in te trekken (artikel 13-2c AVG) recht op beperking van de verwerking van de gegevens van de gebruikers (artikel 18 AVG) recht van verzet tegen de verwerking van de gegevens van de gebruikers (artikel 21 AVG) recht op overdraagbaarheid van de gegevens die de gebruikers hebben verstrekt, wanneer deze gegevens het onderwerp zijn van geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of een contract (artikel 20 AVG) recht om het lot van de gegevens van de gebruikers na hun dood te bepalen en te kiezen aan wie https://www.equidee-design.com/ hun gegevens moet communiceren (of niet) aan een door hen aangewezen derde Zodra https://www.equidee-design.com/ op de hoogte is van het overlijden van een gebruiker en bij gebrek aan instructies van zijn kant, verbindt https://www.equidee-design.com/ zich ertoe zijn gegevens te vernietigen, behalve indien de bewaring ervan noodzakelijk is voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als de gebruiker zijn recht op toegang, rectificatie of verzet wil uitoefenen, moet hij een verzoek indienen bij https://www.equidee-design.com/ per:

e-mail naar equideedesign@gmail.com post op 29, rue du Tilleul 59150 Wattrelos FR. Dit verzoek moet vergezeld gaan van een bewijs van identiteit. Het antwoord zal binnen een maand na ontvangst van het verzoek worden gegeven. Deze termijn kan met twee maanden worden verlengd indien de complexiteit van het verzoek of het aantal verzoeken dat door https://www.equidee-design.com/ wordt ontvangen, dit vereist.

7.4 Niet-openbaarmaking van persoonlijke gegevens https://www.equidee-design.com/ verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die op de Site worden verwerkt, te respecteren en garandeert dat de personen die hiervoor zijn belast, zich ook tot deze vertrouwelijkheid verbinden.

https://www.equidee-design.com/ verzamelt geen geanonimiseerde gegevens en verzamelt geen gegevens voor profilering.

De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen worden overgedragen aan dochterondernemingen van https://www.equidee-design.com/ en aan zijn onderaannemers (serviceproviders), exclusief voor interne behoeften. https://www.equidee-design.com/ verbindt zich ertoe de verzamelde gegevens niet over te dragen aan een ander land dan Frankrijk of de Europese Unie, en biedt de garantie dat deze gegevens conform de AVG worden verwerkt, aangezien deze laatste het hoogste niveau van gegevensbescherming ter wereld biedt. De Website bevat een SSL-certificaat om informatie te garanderen en te beveiligen door middel van encryptie (“https-protocol”).

Een SSL-certificaat (“Secure Socket Layer” Certificate) is bedoeld om de gegevens van de Gebruiker te beveiligen door middel van een encryptieprotocol, dat de volgende gegevens bevat:

het certificaathouder het serienummer en de geldigheidsdatum een digitale handtekening van de certificaatuitgever Het gebruiksdoel van het certificaat Het SSL-certificaat kan worden geverifieerd. https://www.equidee-design.com/ verbindt zich ertoe alle nodige informatie te verstrekken aan de gebruikers die hun persoonsgegevens willen beveiligen.

Persoonlijke gegevens van gebruikers van https://www.equidee-design.com/ worden niet gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de veronderstelling van de overname van https://www.equidee-design.com/ en zijn rechten zou de overdracht van deze gegevens aan de potentiële koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting tot opslag en wijziging van gegevens ten aanzien van de gebruikers van de Site https://www.equidee-design.com/.

Veiligheid Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en persoonlijke gegevens van de gebruiker te garanderen, maakt https://www.equidee-design.com/ gebruik van netwerken die zijn beveiligd door standaardtechnologieën zoals FIREWALL, SSL, IPSEC, en de wachtwoorden zijn beveiligd. Bij het verwerken van persoonsgegevens implementeert https://www.equidee-design.com/ alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om een hoog beveiligingsniveau van de gegevens te garanderen. Toch is geen enkele overdracht van gegevens via internet volledig veilig. Daarom kunnen we de veiligheid van de gegevens van de gebruiker op het internet niet volledig garanderen. https://www.equidee-design.com/ verbindt zich ertoe om de beveiliging van de gegevens van de gebruiker te waarborgen door de bestaande procedurele regels inzake gegevensbescherming binnen zijn organisatie te respecteren.

8. Hyperlinks “cookies” en tags Internet.

De website https://www.equidee-design.com/ bevat een aantal hyperlinks naar andere websites, opgezet met toestemming van https://www.equidee-design.com/. Er is echter geen mogelijkheid om de inhoud van de bezochte sites permanent te controleren, en daarom kan https://www.equidee-design.com/ niet aansprakelijk worden gesteld voor deze inhoud.

Tenzij u besluit cookies te weigeren, gaat u ermee akkoord dat de Site ze kan gebruiken. U kunt op elk moment afzien van het gebruik van cookies door de juiste instellingen van uw browser te wijzigen. Hierdoor heeft u geen toegang tot bepaalde functies die nodig zijn om op bepaalde plaatsen op onze Site te navigeren. Cookies kunnen door de https://www.equidee-design.com/ worden gebruikt om anonieme informatie over de navigatie van de gebruiker en zijn computer te verwerken: browsertype, bezochte pagina’s, tijd en dag van de verbinding, enz. De gebruiker kan op elk moment het gebruik van cookies weigeren en daarmee zijn recht op toegang behouden. Om cookies te weigeren, kan de gebruiker de handleiding van zijn browser volgen.

Artikel 9. Toepasselijk recht en jurisdictie Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website https://www.equidee-design.com/ is onderworpen aan het Franse recht. Behoudens andersluidende bepalingen van de wet, zijn de rechtbanken van Lille bevoegd voor de behandeling van alle geschillen.

  1. Belangrijkste betrokken wetten Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd door wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende informatica, bestanden en vrijheden. Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 inzake vertrouwen in de digitale economie.

  2. Lexicon Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt, met behulp van de bovengenoemde site. Persoonsgegevens: “informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect de identificatie van de natuurlijke personen mogelijk maakt waarop het van toepassing is” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).